roenfr

Conducerea Bibliotecii

Conducerea Bibliotecii Naţionale se exercită de către organisme, constituite în conformitate cu legile ţării şi cu actele normative privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice de stat şi de către persoanele acreditate oficial cu răspunderi, competenţe şi atribuţii de decizie, la diverse niveluri.
Biblioteca Naţională este condusă de către directorul general, care reprezintă Biblioteca în instanţele ierarhic superioare, în raporturile ei cu alte biblioteci şi instituţii din republică şi de peste hotare; organizează activitatea Bibliotecii în general şi poartă răspundere deplină pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor ce îi revin acesteia; promovează politica de cadre, asigură respectarea, în cadrul Bibliotecii, a legilor Republicii Moldova şi a disciplinei de stat, asigură şi exercită alte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare pentru conducătorii instituţiilor de stat.
Numărul de directori adjuncţi este stabilit, la solicitarea directorului general al Bibliotecii, de către Ministerul Culturii. Directorii adjuncţi şi şefii de compartimente sunt desemnaţi în bază de concurs. Directorii adjuncţi au următoarele atribuţii, stabilite prin Fişele posturilor: conduc, coordonează şi răspund nemijlocit de întreaga activitate a direcţiei respective de activitate; răspund de activitatea secţiilor din subordine directă, exercitând controlul îndeplinirii sarcinilor şi a programelor de activitate; asigur implementarea, realizarea şi actualizarea indicatorilor de performanţă specifici funcţiilor naţionale ale Bibliotecii.

Vezi Lista de contacte

 

Organele consultative de conducere

Pentru fundamentarea metodică şi ştiinţifică a orientării şi programelor Bibliotecii Naţionale, a procesului managerial sunt create Consiliul de administraţie, Comitetul director, Consiliul ştiinţific, Consiliul redacţional şi comisiile de specialitate, cu rol şi funcţii consultative.

Consiliul de administraţie deliberează asupra problemelor de orientare generală şi a principalelor direcţii de activitate ale instituţiei, a programului de activitate şi dării de seamă anuale, bugetul Bibliotecii, materialor pregătite de Consiliul ştiinţific, alte compartimente, aprobate sau pregătite spre aprobare etc.

Comitetul director organizează și răspunde de desfășurarea curentă a instituţiei. El are următoarele competenţe, atribuţii şi responsabilităţi:

  1. execută ordinele Ministerului Culturii al RM privind Biblioteca;
  2. dispune angajarea, sancţionarea şi promovarea personalului;
  3. stabileşte, potrivit legii, salariul tarifar de încadrare, celelalte drepturi, precum şi premierile ori alte stimulări, acordate pentru merite deosebite, inovaţii;
  4. analizează periodic stadiul realizării programelor şi obiectivelor propuse, ia măsurile de remediere a neajunsurilor constatate;
  5. analizează gestionarea bunurilor materiale, cauzele deficienţelor constatate de organele de control şi ia măsuri de remediere, în termenele stabilite de acestea;
  6. analizează şi dezbate structura organizatorică a Bibliotecii, programele de activitate anuale şi de perspectivă, rapoarte şi bilanţurile de activitate; fluxurile tehnologice, normele de muncă, rapoarte ale comisiilor de specialitate, proiectele de construcţii și reparaţii a localurilor, bugetul anual, exerciţiile bugetare, etc.

Consiliul ştiinţific defineşte orientările şi temele de investigaţie ştiinţifică, estimează rezultatele acestei activităţi, analizează documentele, fluxurile şi tehnologiile de lucru, normativele etc., propune administraţiei soluţii şi măsuri în sprijinul optimizării structurii şi activităţii Bibliotecii.

Comitetele, comisiile de specialitate sunt constituite pe lângă Comitetul director sau ai compartimentului de resort; ele au rol consultativ şi pot fi permanente şi temporare.