roenfr

Compartimente

 

Audiovideoteca

Serviciul Audiovideoteca constituie o colecţie specială destinată servirii utilizatorilor (compozitori, muzicologi, interpreţi, studenţi etc.) cu documente din domeniul muzicii. Colecţia este unicală, cea mai bogată din republică, punând la dispoziţia beneficiarilor un număr reprezentativ de înregistrări sonore (sub diferiţi suporţi), documente de muzică tipărită, cărţi din domeniul muzicii, servind ca sursă de informaţie şi pentru Radio – TV a Moldovei.

În competenţă serviciului intră şi valorificarea colecţiei prin editarea bibliografiilor, organizarea manifestărilor culturale, expoziţiilor etc. Serviciul organizează Salonul Muzical, la care se omagiază şi se comemorează compozitori, muzicologi şi interpreţi din Republică Moldova şi de peste hotare.

Marketing și comunicare socioculturală

Secția Marketing și comunicare socioculturală are următoarele sarcini: efectuiază promovarea, elaborarea de produse si servicii, evaluarea nevoilor si cerinţelor de informare ale utilizatorilor; comunicarea cu mass-media; organizarea activităţilor culturale cu scopul valorificării colecțiilor, valorilor patrimoniale şi culturale, tradiţiilor naţionale; elaborarea şi monitorizarea activităţilor culturale în Bibliotecă; organizarea expozițiilor, etc.

Asistenţă informațională

Serviciul asigură informarea în diferite domenii de cunoaştere prin efectuarea şi furnizarea de informaţii la cererea beneficiarilor, utilizând metodele tradiţionale de informare şi cele noi; elaborează instrumentele de informare bibliografică; organizează şi actualizează Bibliotecă de referinţă; efectuează orientarea cititorilor în folosirea metodelor moderne de regăsire a informaţiilor, tehnologiilor de extragere a informaţiilor pe diferiţi suporţi.
Serviciul participă în organizarea sistemului de regăsire şi difuzare a informaţiilor care include: “Catalogul sistematic analitic”, “Personalia”, “Titluri de opere”, “Scenarii de cinema”, “Adrese în Internet” etc.
Serviciul elaborează: compartimentele “Teze de doctorat” şi “Publicaţii oficiale ale Bibliografiei Naţionale; compartimentul “Nonpublicaţii” al indicelui bibliografic “Buletin bibliologic”; bibliografii tematice.

Cercetări bibliografice

Serviciul elaborează publicaţii bibliografice de prezentare în scopul familiarizării publicului larg de cititori cu valorile documentare de cultură, istorie şi civilizaţie naţională şi universală (“Calendarul naţional”); efectuează valorificarea bibliografică a literaturii ce ţine de problemele şi domeniile culturii naţionale, elaborează publicaţii (buletine) de informare documentară în domeniile culturii a specialiştilor de ramură, a publicului larg de cititori; efectuează valorificarea bibliografică a datelor factografice ce ţin de problemele activităţii politice, economice, legislative, administrative, sociale şi culturale a Republicii Moldova; elaborează publicaţii de informare destinate diverselor categorii de cititori; efectuează investigaţii ştiinţifice.

Lectura publică

Serviciul are trei sarcini: de a asigura servirea utilizatorilor; organizarea colecţia auxiliară de publicaţii; asigură integritatea şi securitatea colecţiei de publicaţii, asigură funcţionarea Sistemului Naţional de Împrumut Interbibliotecar, efectuează investigaţii bibliografice la solicitările beneficiarilor, asigură îndeplinirea operativă a cererilor de împrumut interbibliotecar la documentele solicitate, în cazul lipsei documentelor solicitate în colecţiile proprii, adresează cererile de împrumut altor biblioteci, realizează  împrumut de publicaţii la domiciliu savanţilor, parlamentarilor, membrilor guvernului, salariaţilor Bibliotecii şi altor categorii de cititori, conform regulamentului respectiv.

Vezi mai detaliat:   Colecţii → Lectura publică

Acces general

Accesul beneficiarilor la colecţiile Bibliotecii se efectuează pe baza Permisului de intrare, eliberat în acest scop la Registratura care face parte din serviciul Acces general. Aici utilizatorul poate primi orice informaţie despre amplasarea serviciilor, despre serviciile oferite de Bibliotecă, condiţiile de împrumut sau de consultare a documentelor, regulile stabilite pentru utilizatori etc. În acest scop serviciul elaborează ghiduri, pliante, utilizează diferite metode şi tehnici de informare.
În competenţa serviciului intră şi eliberarea fişei de control, care serveşte drept document ce permite folosirea de serviciile Bibliotecii.

Tehnici informaționale

Serviciul are următoarele atribuţii şi sarcini: analiza tehnologiei bibliotecare tradiţionale, determinare căilor de perfecţionare a ei, prioritatea şi ordinea de rezolvare a problemelor tehnologice în baza implementării automatizării; organizarea expertizei şi exploatarea experimentală a resurselor programate; adoptarea de proceduri şi tehnici standardizate în colectarea, prelucrarea, stocarea şi comunicarea datelor în sistem automatizat; elaborarea propunerilor în vederea dotării Bibliotecii cu calculatoare şi alt echipament de calcul; asigurarea întreţinerii hard şi soft a reţelei de calculatoare din dotarea BNRM precum şi a integrităţii datelor din bazele de date specifice diferitelor lucrări; asistenţa tehnică a echipamentului; testarea şi inventarierea echipamentului tehnic; organizarea investigaţiilor ştiinţifice în domeniul ce ţine de competenţa Serviciul.

Coordonare bibliografică SIBIMOL

Serviciul  are următoarele scopuri fundamentale: constituirea, completarea, verificarea și redactarea înregistrărilor bibliografice și a bazelor de date SIBIMOL; elaborarea normelor unificate pentru activitățile de prelucrare și indexare a resurselor documentare; asistență de specialitate  în domeniul prelucrării și indexării resurselor bibliograice.

Literaturile lumii

Serviciul are următoarele misiuni şi scopuri: asigurarea informaţională şi documentară a cercetărilor în domeniul literaturii universale; sprijinirea activităţii de formare, instruire şi perfecţionare a specialiştelor; crearea suportului informaţional şi documentar pentru procesul literar din Republica Moldova; asigurarea informaţională şi documentară a   popularizării şi valorificării realizărilor literaturii universale în Republica Moldova; crearea bazei necesare pentru cei care studiează literaturile şi limbile moderne, precum şi pentru publicul larg în activitatea de autoinstruire şi ridicare a nivelului de cultură generală; informaţie exhaustivă şi documente reprezentative asupra evoluţiei literaturii universale în general şi a procesului literar în ţări aparte.

Vezi mai detaliat:  Colecţii → Literaturile lumii

Organizarea și conservarea colecţiilor

Serviciul are în sarcină:

  • Asigurarea unei existenţe cât mai îndelungate a tuturor categoriilor de documente, prin crearea şi menţinerea unui microclimat optim de prezervare şi conservare a acestora;
  • Administrarea şi gestionarea în condiţii bune a publicaţiilor, astfel încât acestea să poată fi puse la dispoziţia utilizatorilor bibliotecii într-o formă fizică adecvată şi într-un timp cât mai redus;
  • Monitorizarea parametrilor microclimatului din depozitele de carte pentru a evita degradările cauzate de variaţia acestora, împreună cu Centrul ethnic de Conservare și Restaurare a documentelor.

Dezvoltare și evidența colecţiilor

Serviciul efectuează: achiziţii de publicaţii curente nemijlocit de la edituri, instituţii cu activitate editorială, de la autori, librării, fundaţii, societăţi; recepţionarea donaţiilor de carte de la diverse persoane fizice şi juridice;  schimbul internaţional de publicaţii şi întreţinerea relaţiilor cu partenerii de peste hotare; completarea retrospectivă a documentelor lipsă în colecţiile Bibliotecii; constituirea fondului de rezervă şi fondului de schimb.
În cadrul serviciului activează Comisia de expertizare a publicaţiilor pasibile scoaterii din ţară.

Catalogare şi indexare

Serviciul efectuează operaţiunile de prelucrare, catalogare şi clasificare a documentelor, intrate în colecţiile Bibliotecii, elaborează instrumentele de prelucrare a documentelor şi organizare a cataloagelor (tabele C.Z.U., instrucţiuni, indicaţii metodologice), crează baza de date, coordonează activitatea bibliotecilor din Republică în domeniul prelucrării documentelor şi organizării cataloagelor tradiţionale, precum şi catalogului on-line.

Centrul Tehnic de Conservare şi Restaurare a documentelor

Centrul are în sarcină următoarele misiuni fundamentale: restaurarea monumentelor culturale scrise; asigurarea condiţiilor optime de conservare, prezervare şi menţinerea normelor de păstrare a documentelor, regimului de temperatură, de umiditate, de lumină ş.a.; coordonarea activităţii ştiinţifice în domeniul conservării şi restaurării documentelor; colaborarea cu alte instituţii ştiinţifice, deţinătoare de documente patrimoniale (arhive, muzee), biblioteci în probleme de profil.

Carte veche şi rară

Serviciul are în sarcină următoarele misiuni fundamentale: constituirea, organizarea, păstrarea şi valorificarea colecţiilor de carte veche şi rară; asigurarea prelucrării ştiinţifice a documentelor; coordonarea şi cooperarea activităţii cu alte biblioteci, instituţii de profil, muzee etc.; elaborarea catalogului colectiv “Cartea Moldovei”; organizarea unor simpozioane ştiinţifice.

Vezi mai detaliat:  Colecţii →  Carte veche şi rară

Colecţia de Arte şi Hărţi

Serviciul are următoarele atribuţii şi sarcini: completarea şi organizarea colecţiei de artă şi hărţi, organizarea aparatului de referinţă, valorificarea colecţiei (organizarea prezentărilor bibliografice, activităţilor culturale, editarea publicaţiilor etc.).

Vezi mai detaliat:  Colecţii → Colecţii de artă şi hărţi

Dezvoltare în biblioteconomie și Știința Informării

Serviciul are următoarele atribuţii şi sarcini: asigurarea unităţii naţionale în biblioteconomia Republicii Moldova; cooperarea interbibliotecară; comunicarea profesională; asistenţă de specialitate.
Serviciul elaborează şi editează: Biblioteconomia Moldovei: cadru de reglementare, Bibliotecile publice din Republica Moldova: situaţii statistice, Buletin bibliologic.

Vezi mai detaliat:  Colecţii → Dezvoltare în biblioteconomie

Studii şi cercetări

Serviciul are următoarele atribuţii şi sarcini: organizarea, coordonarea şi cooperarea activităţii ştiinţifice în domeniu; efectuarea studiilor şi cercetărilor în domeniu (istoria cărţii, scrisului, tiparului, bibliotecilor, sociologia cărţii şi a lecturii etc.); valorificarea cercetărilor.
Anual serviciul participă la organizarea activităţilor ştiinţifice: simpozioanelor, meselor rotunde etc.

Dezvoltare instituţională

Serviciul are ca obiect de activitate: programarea şi evaluarea activităţii Bibliotecii Naţionale, organizarea şi studiul muncii, statistica de bibliotecă, organizarea procesului inovaţional, relaţii internaţionale, proiecte de cooperare.

Centrul de Statistică

Centrul are următoarele atribuţii şi sarcini: recepţionează dările de seamă statistice de la muzee, şcoli de muzică, arte şi arte plastice, cămine, case de cultură, elaborează materiale de sinteză pentru organele de resort, crează banca de date de profil, organizează sondaje sociologice.

Colecții digitale

Serviciul are ca obiect de activitate: numerizarea propriu-zisă a documentelor, conservarea și arhivarea documentelor electronice, stabilirea relațiilor parteneriale cu alte instituții, activități relevante de marketing  ș.a.

Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare

Centrul are drept scop promovarea valorilor și mentalității europene și sprijinirea procesului de integrare europeană a Moldovei.
Nota definitorie a Centrului Pro-European de servicii si comunicare este crearea unui sistem informațional care ar asigura beneficiarul nu doar cu informații, dar și a asigure o comunicare interactivă. Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare este unic în felul său deoarece acoperă nu doar segmentul privind Uniunea Europeana, dar și cel al Consiliului Europei, astfel promovând sinergia și cooperarea acestor organisme europene care împărtășesc aceleași idei, valori și principii, contribuind deopotrivă la construirea comună a unei Europe democratice.