roenfr

Promovare

 

În Biblioteca Națională promovarea angajatului în funcții, grade de calificare sau trepte profesionale se face în baza de merit .
Principiile care stau la baza organizării activităţii în acest domeniu sunt următoarele:

 • competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii se face prin concurs sau test;
 • competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să promoveze într-o funcţie trebuie să deţină şi să confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării acesteia; asigurarea selectării celor mai calificate, celor mai capabile şi mai competente persoane;
 • obiectivitatea - oferirea oportunităţilor egale tuturor candidaţilor, asigurarea selecţiei fără prejudecăţi, garantarea că nu va fi admisă discriminarea pe motive de sex, naţionalitate, religie, etc;
 • profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei se face prin îndeplinirea în mod eficient a atribuţiilor conform fișei de post;
 • transparenţa, principiu potrivit căruia administrația Bibliotecii are obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi informaţiile de interes referitoare la carieră în funcţia respectivă.

Promovare în funcție

Cu toții ne dorim o cariera de succes, ne dorim să ne găsim vocația profesională, să avem rezultate profesionale demne de invidiat și să ne simțim impliniți prin activitatea pe care o desfășurăm.
Dezvoltarea carierei implică o gama largă de activităţi, desfăşurate de fiecare salariat în parte. Intenţia generală a conducerii Bibliotecii este de a se crea un corp flexibil de salariaţi cu o inaltă calificare, care să poată lucra, la acelaşi nivel de performanţă şi eficienţă, într-o largă varietate de funcţii, având roluri diferite.
Pentru angajarea persoanelor pe diferite posturi de muncă sunt organizate concursuri, teste de cunoștințe specifice, interviuri etc.
Promovarea salariatului într-o funcţie superioară se efectuează în cazul, când funcţia respectivă este vacantă. Poate fi promovat într-o funcție superioară numai angajatul care a obținut în urma evaluării performanțelor profesionale cel mai mare numărul de puncte la ultimile 2 evaluări. În situația în care doi sau mai mulți angajați îndeplinesc condițiile promovării într-o funcție superioară, selecția se face pe bază de concurs.

Condițiile de bază pentru a candida la un post
La un post poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă la perfecție limba de stat;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției respective;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 • îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea unui anumit post vacant;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvărșite cu intenție.

Concursul pentru ocuparea postului vacant
Concursul pentru ocuparea postului vacant are la bază principiile competiției deschise, transparenței, competenței și meritelor profesionale.
Concursul se organizează, în condițiile legii, de către Comisia de concurs, aprobată de director general.  Comisia pentru concurs de posturi elaborează criteriile și condițiile de participare la concurs, stabilește procedura de organizare și desfășurare a concursului.
Condițiile de desfășurare a concursului se publică pe pagina web a Bibliotecii Naționale, pe internet pe site-uri specifice, precum și se afișează pe panoul informațional la sediul central, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data desfășurării concursului.
Publicat într-un ziar central, pe internet pe site-uri specifice

Pentru orice informaţie, Va rugam sa ne contactaţi la Serviciul personal.
Telefon: 022 24-05-07

Cerere de înscriere la Concurs

Curriculum Vitae

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă, identic cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste specialitatea studiilor sau meseria;
 5. certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare;
 6. curriculum vitae;
 7. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Promovare în grade/trepte profesionale

Atestarea şi conferirea gradelor (categoriilor) de calificare bibliotecarilor are drept scop stabilirea nivelului de corespundere a salariatului funcţiei deţinute, stimularea perfecţionării profesionale, ridicarea calităţii şi eficienţei muncii, asigurarea salariului în raport cu rezultatele activităţii, îmbunătăţire procesului de selectare, repartizare, promovare şi educare a cadrelor.

Procesul de atestare a cadrelor este organizat conform Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare.
În scopul   realizării atestării, anual, până la 1 martie, se constituie prin ordin comisii de atestare în număr de 5-9 persoane, precum urmează:

 • Comisia de atestare a Bibliotecii Naționale - prin ordinal directorului general al Bibliotecii;
 • Comisia Republicană de  Atestare - prin ordinul ministrului culturii.

La cererea de atestare se anexează dosarul solicitantului, care include:

 • copiile diplomelor de acreditare a studiilor;
 • copiile certificatelor de la programele de formare/perfecţionare;
 • copia certificatului de grad de calificare;
 • raportul de autoevaluare (elaborat conform recomandărilor din anexa nr.2);
 • 1-2 lucrări metodico-ştiinţifice ( pentru solicitanţii de grad superior).

Atestarea  se efectuează prin examinarea dosarului solicitantului, susţinerea, în cadrul şedinţei comisiei de atestare, a interviului de performanţă şi a Raportului de autoevaluare.

Sporul pentru gradul (categoria) de calificare se stabileşte specialiştilor de gradele (categoriile) de calificare superior, întâi şi doi din rândurile personalului de specialitate din biblioteci, inclusiv cu funcţii de conducere, în mărime de 50, 40, respectiv 30% din salariul funcţiei. Sporul se plăteşte lunar pentru timpul efectiv lucrat în funcţiile sau specialităţile pentru care au fost conferite gradele (categoriile) în cauză.

Nivelul de calificare