roenfr

Biblioteca Națională este păstrătoarea unui fond valoros de documente aparținând patrimoniului cultural național.
Colecțiile bibliotecii cuprind diferiți purtători de informație: tradiționale (monografii, seriale, teze de doctorat etc.) și netradiționale (discuri, benzi magnetice, casete, microfilme, diapozitive, documente electronice etc.)

Colecţii


Biblioteca deține câteva colecții importante, care cuprind documente cu valoare bibliofilă:

  • Colecția Carte veche și rară
  • Colecția Audiovideoteca
  • Colecția Arte și hărți
  • Colecția Moldavistica și Heraldica
  • Colecția literaturii de referință
  • Colecția Literaturile lumii
  • Colecția Centrului Pro-European de servicii și comunicare
  • Colecția ONU
  • Colecția Publicații seriale

Colecţia de carte veche şi rară alcătuiește circa 33 mii volume, dintre care: monumente ale culturii scrise în sec. XVII-XX, cărți vechi românești cu caractere chirilice și latine, în limbile moderne etc., cărți cu autografe, însemnări și dedicații ale unor personalități, cărți cu ex-libris, cărți mamut și minuscule, cărți ediții postume și antume, cărți cu tiraje reduse, cărți cu prezentare poligrafică și artistică deosebită, teze de doctor și rezumate ale tezelor de doctorat (ediții locale), hărți, materiale ilustrative, publicații seriale.
Utilizatorii pot consulta și publicații din cadrul colecțiilor particulare ale unor personalități marcante, de asemenea, un mare interes prezintă colecția Tiraspol-Balta.

Colecția Audiovideoteca posedă o colecţie unică, cea mai bogată din Republica Moldova (circa 105 000 unități de bibliotecă), punând la dispoziția utilizatorilor un număr reprezentativ de înregistrări sonore, documente de muzică tipărită, cărţi şi publicaţii periodice din domeniul muzicii. Colecţia include toate genurile de muzică clasică şi modernă. Aici sunt prezentate creaţii muzicale din diferite timpuri şi ale diferitor popoare.

Colecţia de arte şi hărţi inserează 202 mii de documente, inclusiv albume, reproduceri de artă, afişe, cărţi poştale, stampe, documente grafice, reproduceri, cărţi poştale, fotografii, stampe, ex-librisuri, afişe (metodice, de reclamă teatrală), hărţi, atlase, publicaţii seriale, alte genuri de grafică aplicată (calendare, semne de carte, plicuri, invitaţii, etichete, timbre, etc.) apărute la editurile Republicii Moldova și de peste hotare.

Colecția Documente de referinţă reprezintă cea mai valoroasă colecţie de enciclopedii, dicţionare, bibliografii, reviste de referate, cataloage, cărţi de adrese, îndrumare, ghiduri, legi, acte normative, comunicate oficiale, anuare statistice în diferite limbi ale lumii (circa 60 mii de volume).

Colecția Literaturile lumii pune la dispoziția utilizatorilor un fond de documente de peste 49 000 de unități de bibliotecă, alcătuit preponderent din documente din literatura universală în general, documente despre evoluţia literaturilor şi limbilor din ţările lumii, documente ce contribuie la înţelegerea mai profundă a evoluţiei literaturilor (folclor, istoria culturii şi civilizaţiilor în ţările respective), manuale pentru studierea limbilor moderne, dicţionare şi enciclopedii literare şi lingvistice etc.

Colecția Centrului Pro-European de servicii și comunicare este unica în Republica Moldova prin tematica sa dedicată nu doar UE dar și Consiliului Europei. Colecția CPESC a fost constituită în baza bibliotecii Biroului de informare al Consiliului Europei în Moldova (1997-2010) și are drept scop informarea publicului larg asupra valorilor, activităților și realizărilor CE în toate domeniile lor de activitate (drepturile omului, mass-media, sociale, educație, cultură, sport, tineret, sănătate, mediu înconjurător). În acelaș timp pune la dispoziția beneficiarilor documentele și publicațiile organismelor europene (convenții europene, recomandări, bunele practici identificate în statele membre). Colectia jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului poate servi drept model de decizii și hotărâri nu doar specialiștilor, dar și studenților facultăților de drept.

Colecţia ONU. În 1999 Biblioteca Naţională a R.M. a fost desemnată în calitate de Centru depozitar al documentelor ONU, care a fost înregistrat şi aprobat prin ordinul nr. 66 din 21.04.1999 al Ministerului Culturii al RM.
Colecţia ONU a fost formată în anul 2000 în cadrul Serviciului „Lectura publică staţionar”, constituind şi o verigă în sistemul de biblioteci depozitare ONU, cu statut de depozit complet.
Colecţia ONU este constituită din publicaţii cu diversă tematică, ce reflectă domeniile de activitate şi competenţă ale ONU: documente oficiale, monografii, lucrări de referinţă, rapoarte, buletine şi anuare statistice, materiale informative ale organelor ONU (Asambleea Generală, Consiliul Securităţii, Consiliul Economic şi Social, Consiliul de Tutelă, Curtea Internaţională de Justiţie, Secretariatul), reviste publicate de ONU şi de PNUD Moldova. Documentele ONU sunt publicate în limba engleză, franceză, rusă, spaniolă. Actualmente colecţia ONU constituie circa 4 500 unități de bibliotecă.

Colecţia Publicaţii seriale este reprezentată de un important fond documentar – 611 mii vol. şi include reviste (5 mii de titluri), ziare (2,5 mii de titluri), serii de rapoarte şi alte lucrări ale instituţiilor ştiinţifice etc.