roenfr
 • Servicii oferite de Biblioteca Națională a Republicii Moldova

 • Obținerea cardului de acces / permisului de cititor

  Fiind instituţie publică de stat, Biblioteca Naţională este accesibilă tuturor cetăţenilor care au atins vârsta de 17 ani.
  Acte necesare pentru obţinerea permisului de cititor:
    Buletin de identitate/paşaport; Legitimaţie de serviciu/cupon de pensie/ carnet de student (după caz).
  Permisul de cititor se vizează anual.

 • Turul sau prezentarea bibliotecii

  Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită s-o descoperiți într-un tur ghidat al spațiilor sale publice și, la solicitare, a depozitelor ei.
  Vă așteptăm să ne vizitați, pe baza unei programări prealabile, pentru a afla informații despre istoria bibliotecii, despre colecțiile pe care le deține, despre serviciile și produsele oferite, dar și despre evenimentele culturale organizate de/în bibliotecă.
  Turul se organizează la cerere, de luni până vineri, pentru un grup de 5-25 de persoane, cu vârste peste 7 ani, vorbitori de limba română și/sau limba rusă.
  Durata unui tur este de aproximativ 30 de minute, cu posibilitate de prelungire, în funcție de vârsta și de gradul de interes al participanților.
  Date contact: Secția Marketing și Comunicare socioculturală, e-mail: marketing@bnrm.md
  Telefon: (+373) 22 23 80 11 (interior 108)

 •     Vizitarea Muzeului Cărții
 •     Acces la resurse informaționale:
      -    Colecțiile de bibliotecă  
      -    Cataloage tradiționale  
      -    Catalogul electronic OPAC al Bibliotecii Naționale  
      -    Catalogul colectiv al bibliotecilor publcie teritoriale SIBIMOL
      -    Biblioteca Națională Digitală MOLDAVICA
      -    Repozitoriul Național Tematic Moldlis
      -    Portal Pro-Europa 
 •     -    Baze de date
 •     Acces la Internet și rețeaua Wi-Fi a bibliotecii
 •     Acces la paginii web a bibliotecii și rețele sociale, bloguri, wiki, etc.
 •     Acces la utilizarea echipamentul bibliotecii (calculatoare, printere etc.)
 •    Împrumut și consultarea documentelor la sălile de lectură
 •    Împrumutul interbibliotecar național și internațional
 • Schimb internațional de publicații

  Biblioteca Naţională a Republicii Moldova desfășoară relații de schimb internațional de publicații, în vederea dezvoltării propriilor colecții și pentru a promova cultura și civilizația țării.
   Relaţiile de schimb au la bază Convenţia UNESCO din 1958 privind schimbul internaţional de publicaţii și Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci.
   Prin schimbul internațional de publicaţii Biblioteca Națională procură titluri care nu se regăsesc în colecţiile proprii şi care nu pot fi achiziţionate din alte surse: achiziţie, donaţie, transfer.
   Nu se supun schimbului documentele din categoria patrimoniului cultural național (carte veche și rară, ediții de interes bibliofil etc.).
   Principiile schimbului internaţional:
  • gratuitate - schimburile sunt definite ca mijloace de dezvoltare a colecţiilor în afara circuitelor comerciale
  • reciprocitate – principiu al relaţiilor internaţionale, consacrat în acorduri, în tratate şi în convenţii în temeiul căruia beneficiarul se obligă să asigure un tratament identic sau echivalent.
  • diversitate - tipologia publicaţiilor destinate schimbului (monografii şi publicaţii periodice, publicaţii academice şi de cercetare, teze, publicaţii oficiale, reproduceri după manuscrise, documente epuizate, rare sau ediţii rare) şi suportul (hârtie, microformat).
  • operativitate
  • flexibilitate
  • generozitate

  Ce solicită Biblioteca Națională la schimb?

   Biblioteca Națională solicită documente în diverse limbi, sub toate formele de suporturi cu caracter instructiv, științific și cultural, în conformitate cu Politica de dezvoltare a resurselor informaționale a BNRM.

  Protocol de schimb

   Partenerii de schimb ai BNRM sunt în mare parte biblioteci naţionale, biblioteci de cercetare, biblioteci universitare, biblioteci publice, biblioteci specializate, muzee, alte instituţii culturale.
  Biblioteca Națională a Republicii Moldova
  str. 31 August 1989, 78A
  Serviciul Dezvoltarea colecțiilor
  e-mail: completare@bnrm.md
  telefon: (+373) 022 22 61 35 (interior 114) 

 •     Împrumut la domiciliu prin abonament personal
 •     Furnizarea electronică de documente
 •     Rezervarea documentelor solicitate
 •     Prelungirea termenului de împrumut
 • Servicii de referință, inclusiv electronice

  Biblioteca Națională a Republicii Moldova oferă o gamă largă de servicii de referință și bibliografice bazate pe utilizarea colecțiilor bibliotecii, folosind ca instrumente de căutare cataloagele tradiționale și electronice. În paralel cu sursele tradiționale de informare, pentru o informare exhaustivă sunt folosite baze de date externe și interne, resursele rețelei Internet.
  Asistența informațională presupune:
    · utilizarea cataloagelor bibliotecii şi a bazelor de date
    · metodologia regăsirii informaţiilor în surse bibliografice şi de referinţă
    · întocmirea referinţelor bibliografice pentru teze, articole, monografii etc.
    · cercetare documentară în colecţiile şi resursele electronice disponibile în bibliotecă;
    · asistenţa, instruirea şi formarea utilizatorilor;
    · elaborarea de produse documentare: indexuri tematice, materiale de formare, asistență, instruire;
    · realizarea cercetărilor bibliografice la cerere prin consultarea bazelor bibliografice disponibile;
  Accesul la servicii de referinţe se asigură în baza permisului de bibliotecă valabil, în condițiile Regulamentului și procedurilor în vigoare. 
  Contact: Secția Asistență informațională, e-mail: bibasist@bnrm.md, tel.: (+373) 022 22 51 11 (interior 118)

 •     Serviciul informational de consultanță “Întreab@bibliotecarul”
 •     Elaborarea bibliografiilor și e-bibliografiilor, monografiilor biobibliografice
 •     Elaborarea buletinelor de achiziții
 •     Recepționarea tezelor de doctorat
 • Difuzarea selectivă a informației (DSI)

  La cerința beneficiarilor serviciile specializate pot difuza informație recent actualizată dintr-un domeniu dat.
  Secția Asistență informațională, e-mail: bibasist@bnrm.md, tel.: (+373) 022 22 51 11 (interior 118)

 • Instruirea utilizatorilor în cultura informației

  Instruirea informaţională a utilizatorilor a devenit o prioritate, un serviciu de sine stătător al bibliotecii. Misiunea ei este de a ghida utilizatorii în resursele existente şi de a-i înarma cu abilităţi de regăsire, evaluare şi utilizare a resurselor de informare.
  Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează în cursul anului, la cerere, sesiuni de instruire a utilizatorilor săi. Orele de instruire în domeniul Culturii informației a utilizatorilor se concentrează pe următoarele obiective: familiarizarea utilizatorilor cu serviciile de bază pe care le prestează biblioteca; сondițiile de acсes la resursele informaționale ale bibliotecii; transmiterea abilităților de utilizare a serviciilor de bibliotecă; transmiterea abilităților de folosire a sistemelor de informare, inițiind utilizatorul în cunoașterea principiilor și strategiilor de сonsultare a publicațiilor tradiționale și digitale, a bibliotecilor electronice și bazelor de date; dezvoltarea abilităților de utilizare a tehnologiilor de obținere a informațiilor corespunzătoare.
  Temele propuse:
  1. Metode și instrumente tradiționale de căutare și selectare a informației în BNRM. Utilizarea cataloagelor, fișierelor,îndrumarelor, bibliografiilor.
  2. Accesarea și utilizarea catalogului electronic al BNRM. Criterii și metode de căutare.
  3. Accesarea Bazelor de date proprii a BNRM. Criterii de căutare. Selectarea surselor de informație necesare.
  4. Accesarea Bazelor de date în acces deschis. Criterii și metode de utilizare.
  5. Căutarea și selectarea informației în format electronic din mediul online. Veridicitatea și credibilitatea surselor.
  6. Utilizarea bazelor de date cu caracter juridic din Republica Moldova. MoldLex, Legis.md, arhivele revistelor juridice.
  7. Căutarea și selectarea informației conținută în Repozitoriile instituționale din țară și din afara ei.
  8. Accesarea și utilizarea catalogului electronic LibUniv
  9. Alcătuirea și crearea listelor de referință
  Persoanele care doresc să participe la sesiuni pot contacta la adresa:
  Biblioteca Națională a Republicii Moldova
  str. 31 August 1989, 78A
  Secțial Asistență informațională
  e-mail: bibasist@bnrm.md
  telefon: (+373) 022 22 51 11 (interior 118) 

 •     Instruirea utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale
 •     Organizarea expozițiilor tradiționale și virtuale
 •     Organizarea evenimentelor virtuale
 •     Organizarea activităților cu caracter literar, cultural, educativ, social, științific, de recreere
 •     Oferirea spațiului pentru comunicare, evenimente, activități de importanță socială sau comunitară
 •    Expertiza documentelor de bibliotecă pasibile de export
 • Recepționarea tezelor de doctorat

  Doctoranzii depun teza de doctorat în format tipărit, cartonată și semnată de conducătorul sau consultantul științific la Biblioteca Națională a Republicii Moldova.
  Contact
  Biblioteca Națională a Republicii Moldova
  str. 31 August 1989, 78A

  Secția Acces general
  e-mail: acces@bnrm.md
  Telefon: 022 22 40 71

  Directori adjuncti:
  Aliona Muntean
  e-mail: aliona.muntean@bnrm.md
  Aliona Tostogan
  e-mail: a.tostogan@bnrm.md

  Telefon: 022 24 04 18

 • Servicii contra plată

 •  
 •     Eliberare duplicatului permisului de intrare
      Copierea/fotocopierea pe suport de hârtie a documentelor alb-negru/color
      Tipărirea la imprimantă a documentelor alb-negru/color
     
 • Scanarea documentelor/imaginilor și transmiterea acestora pe suport de memorie externă sau prin e-mail

  La cererea beneficiarilor, BNRM livrează copii de documente scanate,în conformitate cu Legea 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
   Conform Regulamentului privind accesul utilizatorilor la colecțiile BNRM, scanarea poate avea loc în prezența utilizatorului, dar și la comanda preliminară. Termenul de realizare a comenzii preliminare de scanare a documentelor este minim de 2 zile.
   Scanarea documentelor în prezența utilizatorului se realizează în cazul, dacă volumul documentelor solicitate pentru scanare nu depășește 20 pagini. Dacă volumul depășește 20 de pagini, scanarea se realizează la comanda prealabilă. Rezultatele scanării se păstrează în formatul PDF.
   Serviciile de împrumut în format digital se face contra cost, în conformitate cu Regulamentul privind prestarea serviciilor în BNRM.
  Date contact:
    - Secția Asistență informațională, e-mail: bibasist@bnrm.md, telefon: (+373) 022 22 51 11 (interior 118),
    - Secția Arte și Hărți, e-mail: arte@bnrm.md, tel.: (+373) 022 24 04 21
    - Secții Audiovideoteca, e-mail: audiovideo@bnrm.md, tel.: (+373) 022 24 41 87

 •     Înregistrarea informațiilor pe suport de memorie externă, oferit de bibliotecă
      Filmarea în bibliotecă a evenimentelor private sau a altor situații de utilizare a spațiului de bibliotecă în calitate de platou de filmare în scopuri comerciale sau în alte scopuri care nu au tangență cu activitatea bibliotecii
      Locațiunea spațiului bibliotecii
      Împrumutul pentru perioada din afara programului de lucru al bibliotecii a documentelor de bibliotecă care nu au regim de împrumut la domiciliu, cu excepția depozitului legal și a colecțiilor speciale
      Redactarea referințelor bibliografice pentru teze, studii, analize, cercetări și alte lucrări de autor sau instituționale
      Elaborarea bibliografiilor privind alte documente, decât cele din colecțiile bibliotecii
      Expedierea documentelor prin împrumutul interbibliotecar (taxa poștală)
      Expedierea documentelor în format electronic (scanarea documentelor)
 • Restaurarea documentelor pe suport papetar (corp carte, documente de arhivă etc) și legătura carte Instruire practică pentru formarea restauratorilor

  Suportul fizic al documentelor (celuloza) și cernelurile utilizate pentru înscrisuri și/sau imagini sunt constituite din materiale de natură organică, degradabile în timp.
  Condiționat de grija cu care a fost păstrat și conservat, documentul suferă numeroase transformări în timp, modificându-și textura, aspectul și culoarea, până la o degradare totală și ireversibilă.
  Centrul Tehnic de Conservare și Restaurare a documentelor din cadrul Bibliotecii Naționale oferă următoarele servicii:
  · Dezinfecția documentelor;
  · Dezinsecția documentelor;
  · Curățarea manuala a documentelor, foilor, coperților;
  · Creșterea bucăților de foaie lipsă, întărirea foilor;
  · Unirea prin creșterea de foaie caietele documentului;
  · Unirea blocului prin pilire, clame;
  · Cusutul caietelor;
  · Croitul si lipirea forjatelor;
  · Tăierea blocului;
  · Confecționarea coperților de tip modern;
  · Curățarea, restaurarea, emolierea coperților din piele;
  · Unirea blocului cu coperta;
  · Presarea caietelor, blocului,coperților;
  · Presarea documentului finisat;

  Serviciile sunt prestate contra plată (conform Regulamentului privind serviciile prestate de Biblioteca Națională). Prețul este stabilit în bază de contract.

  Contact
  Biblioteca Națională a Republicii Moldova
  str. 31 August 1989, 78 A

  Secția Centrul Tehnic de Conservare și Restaurare

  e-mail: restaurare@bnrm.md
  telefon: (+373) 022 23 80 04 (interior 112)

 •     Lucrări de legare, copertare
      Consultanță în organizarea evenimentelor culturale moderne, elaborarea scenariilor pentru evenimentele culturale
      Operațiuni de convertire a datelor prin digitizare (text, audio, video)
      Comercializarea Revistei socio-culturale Moldova
      Depășirea termenului de împrumut a unui document
      Pierderea sau deteriorarea documentului, echipament
      Deteriorarea barcodului documentului